„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД

Промишлена безопасност

фото_стартовая_заглушка.jpg

Основен приоритет за „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД е да осигури безопасни условия на труд на работниците и служителите, а също така и защита на персонала и населението, живеещо в близост до производствените площадки на Дружеството. 

Дейността на предприятието съответства на изискванията на приложимите международни стандарти. В „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД е внедрена и успешно функционира  система за управление на промишлената безопасност, здравето и околната среда.

Осигуряването на достойни условия на труд за работниците и служителите е една от основните задачи, реализирани в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ в рамките на действащата Система за управление на промишлената безопасност, охраната на труда и околната среда.

Работата за подобряване на условията на труд се базира върху резултатите от оценката на рисковете, която се провежда съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд от 23.12.1997г. и Наредба №5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска от 11.05.1999 г.

В рамките на необходимите мероприятия бяха оценени всички работни места и всички работници и служители на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД.

Степента на „допустим“ риск за работните места в предприятието се изчислява въз основа на елементите на риска: вероятността и тежестта на травмата, продължителността на въздействие. За всяко работно място са разработени Защитни мерки, а за предприятието като цяло – Програма за предотвратяване, намаляване, ограничаване и контрол на риска. Ежегодно се извършва проверка на реализацията на мероприятията за намаляване на риска. Предприятието постоянно контролира спазването на изискванията за безопасна работа, съгласно извършените проверки на риска.