"ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД
"ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД

Бенефициенти

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД е модерно нефтопреработвателно предприятие, прилагащо най-добрите достъпни технологии, обезпечаващи висока производствена ефективност в съответствие с най-високите стандарти за промишлена безопасност, охрана на труда и опазване на околната среда, енергийна ефективност и корпоративна социална отговорност. В рамките на благотворителната си програма Дружеството инвестира в изграждането на социална инфраструктура в общините Бургас и Камено, подкрепя проекти с широк обществен достъп.

Защитата на околната среда и здравето на хората е основен приоритет, който предприятието неизменно следва във всеки аспект на своята дейност. Реализацията на комплексни и последователни мерки в областта на екологията, както и мащабната модернизация на производствените мощности, значително подобриха екологичната ефективност на завода, нареждайки го сред най-добрите европейски рафинерии по показателя „емисии на тон преработена суровина“.

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД реализира ред проекти в областта на енергийната ефективност, дигитализацията, оптималното използване на природните ресурси, намаляване на въглеродния отпечатък, запазване на биоразнообразието, и развитието на човешкия потенциал. 

http://neftochim.lukoil.com

Община Бургас обхваща площ от 51 436 ха и включва град Бургас и 12 съставни града и села, а населението е 205 329 жители.

Бургас изпълнява дългосрочна политика за преход към климатично неутрален град, като по този начин да подобри адаптацията към промените на климата и качеството на живот на своите граждани.

Сред основните приоритети на Община Бургас е подобряване на качеството на атмосферния въздух. Изпълняват се проекти за намаляване замърсяването на въздуха с фини прахови частици и се осъществява се постоянен мониторинг на качеството на въздуха.

Друг приоритет е енергийната ефективност и ВЕИ. Въвеждат енергийно ефективни мерки в частни жилищни и обществени сгради и се обследват възможности за внедряване на ВЕИ в публични сгради.

Община Бургас работи за опазване чистотата на водните басейни и биоразнообразието в тях. Прилагат се методи за намаляване на отпадъците във водните басейни, а в сътрудничество с НПО са реализирани проекти за подобряване и защита на биологичното разнообразие.

www.burgas.bg

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ е единственият държавен университет в гр. Бургас. Основан преди повече от 50 години, той бързо се превръща във водещ научен и образователен център в сферата на химическата технология. Понастоящем, университетът включва пет факултета – Факултет по технически науки (ФТН), Факултет по природни науки, Медицински факултет, Факултет по обществено здраве и здравни грижи и Факултет по обществени науки, както и два колежа, обучаващи медицински персонал и експерти в туризма. Университетът е важен научен център с традиционно силни научно изследователски групи в областта на химията на полимерите; органичен синтез и химия на бензина; неорганични технологии; подготовка и пречистване на промишлени и отпадни води; математическа химия; компютърни науки и технологии; икономика и управление и др. Дейностите на университета по управлението на проекти и изследователските дейности се поддържат от специален Научно-изследователски център с Централна изследователска лаборатория.

Лабораторията по водно инженерство е единствената университетска лаборатория в България, специализирана във водно инженерство, развитие на технологиите и висше образование, основаващо се на комбинацията от химия и биотехнология. Понастоящем, основните научни дейности на ФТН се фокусират върху мониторинг на водата, пречистване на вода и отпадни води, включително утилизация на енергия и хранителни вещества от утайки и отпадъчни води чрез използването на конвенционални методи и иновативни инструменти като био-електрохимични подходи, отстраняване на тежки метали чрез утаяване, йонообмен и хибридни комплексообразуващи/мембранни процеси. Създадени са две допълнителни лаборатории, специализирани в микробиологичен и химичен анализ на водата, подсилващи изследователския капацитет на факултета.

www.btu.bg

От основаването си преди повече от 30 години, Eurovix се специализира в разработването и производството на биоактиватори – сложни формули, съдържащи подбрани смеси от ензими и микроорганизми, за третиране на органични съединения, почви и води.

Подходът на Eurovix е фокусиран върху устойчивостта и уважението към околната среда, и затова мотото „Биотехнологии за живота“ напълно отразява корпоративната философия.

Освен специални продукти за земеделието, животновъдството и водното стопанство, Eurovix предлага екологично безопасни системи и решения, спомагащи за разрешаването основни екологични проблеми.

Натрупаният професионален опит позволява на Eurovix да разработва, след внимателен анализ, устойчиви и ефективни технологии, отговарящи на специфичните нужди, с различни области на приложение, в това число: пречиствателни станции за отпадни води и канализация; ограничаване на миризмите; твърди отпадъци; компостиране и депа за отпадъци; рекултивация на почви, биоразградители, фини прахови частици.

https://eurovix.it/it/

Проектът LIFE WATEROIL е получил финансиране от програма LIFE на Европейския съюз.