„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД, в качеството на Възложител на обществени поръчки по реда на чл.5, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки, оповестява информация, съгласно изискванията на чл.36а от ЗОП, за всяка обществена поръчка, провеждана от Дружеството.

С публикуването на документите в Профила на купувача, съгласно чл.36а, ал.4 от ЗОП, заинтересованите лица, кандидатите и/или участниците са уведомени за отразените в тях обстоятелства, освен ако друго не е предвидено в закона.

 • Вид на процедурата: директно възлагане

  Срок за подаване на оферти: 30.11.2020 г.

  Дата на обявяване: 12.11.2020 г.

 • Докладна записка за избор на изпълнител

  Дата на обявяване: 11.12.2020 г.

 • Договор

  Дата на публикуване: 11.02.2021 г.

 • Директно възлагане - по чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки

  Срок за подаване на офертите: 16.09.2020 г.

  Дата на обявяване: 01.09.2020 г.

 • Докладна записка за избор на изпълнител

  Дата на обявяване: 21.09.2020 г.

 • Договор

  Дата на публикуване: 05.01.2021 г.

 • Вид на процедурата: Открита

  Срок за подаване на офертите: 09.05.2019 г.

  Дата на създаване на ел.преписка: 14.03.2019 г.

 • Документация

  Дата на публикуване: 14.03.2019 г.

 • Документация

  Приложение 1 - Техническа спецификация и Работен проект

  Дата на публикуване: 14.03.2019 г. 

 • Документация

  Приложение 2 – Образци

  Дата на публикуване: 14.03.2019 г.

 • Документация

  Приложение 3 – Договор

  Дата на публикуване: 14.03.2019 г.

 • Разяснение ОП-ДКС-2019-СМР-01

  Дата на публикуване: 25.04.2019 г.

 • Протокол № 1

  Дата на публикуване: 06.06.2019 г.

 • Съобщение

  Дата на публикуване: 12.06.2019 г.

 • Договор

  Дата на публикуване: 19.08.2019 г.

 •  

  Допълнително споразумение № 1

  Дата на публикуване: 02.03.2021 г.

 • Вид на процедурата: Открита

  Срок за подаване на офертите: 09.05.2018 г.

  Дата на създаване на ел.преписка: 29.03.2018 г.

 • Разяснение 1

  Дата на публикуване: 05.04.2018 г.

 • Разяснение 2

  Дата на публикуване: 27.04.2018 г.

 • Протокол №1 

  Дата на публикуване: 22.06.2018

 • Съобщение за отваряне на ценови предложения

  Дата на публикуване: 01.08.2018

 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

  Дата на публикуване: 23.06.2021

   

 • Вид на процедурата: Открита

  Срок за подаване на офертите: 02.04.2018 г.

  Дата на създаване на ел.преписка: 05.02.2018 г.

 • Документация

  Приложение 1.1 Работен проект - Титулен списък ПТ Росенец

  Дата на публикуване: 06.02.2018 г.

 • Разяснение 1

  Дата на публикуване: 22.03.18 г.

 • Разяснение 2

  Дата на публикуване: 27.03.18 г.

 • Разяснение 3

  Дата на публикуване: 02.04.18 г.

 • 00926-2018-0001

  Протокол №1 от работата на Комисията

  Дата на публикуване: 25.05.2018

 • 00926-2018-0001

  Съобщение за отваряне на ценови предложения

  Дата на публикуване: 20.06.2018

 • Решение за избор на изпълнител, Доклад, Протокол 2, Протокол 3

  Дата на публикуване: 03.07.2018

 • Решение за избор на изпълнител Заличени ЛД
 • Доклад Заличени ЛД
 • Протокол 2 заличени ЛД
 • Протокол 3 Заличени ЛД
 • Вид на процедурата: Договаряне без предварителна покана за участие

  Дата на създаване на ел. преписка: 04.08.2017 г.

 • Решение

  Дата на публикуване: 04.08.2017 г.

 • Решение за прекратяване на процедура на договаряне без предварителна покана за участие по ЗОП 00926-2017-0003

  Дата на публикуване: 01.02.2018 г.

 • Вид на процедурата: Открита

  Срок за подаване на офертите: 31.07.2017 г.

  Дата на създаване на ел.преписка: 31.05.2017 г.

 • Документация

  Приложение 1.1 Работен проект - Титулен списък ПТ Росенец

  Дата на публикуване: 31.05.2017 г.

 • Разяснение 1

  Дата на публикуване: 05.06.2017 г.

 • Разяснение 2

  Дата на публикуване: 09.06.2017 г.

 • Разяснение 3

  Дата на публикуване: 22.06.2017 г.

 • Разяснение 4

  Дата на публикуване: 14.07.2017 г.

 • Разяснение 5

  Дата на публикуване: 17.07.2017 г.

 • Разяснение 6

  Дата на публикуване: 21.07.2017 г.

 • Разяснение 7

  Дата на публикуване: 25.07.2017 г.

 • Решение от 11.09.2017 г. за удължаване срока за събиране на оферти до 21.09.2017 г.

  Дата на публикуване: 13.09.2017 г.

 • Решение от 04.12.2017 г. за прекратяване на обществена поръчка 00926-2017-0001

  Дата на публикуване: 05.12.2017 г.

 • Вид на процедурата: Открита

  Срок за подаване на офертите: 10.07.2017 г.

  Дата на създаване на ел.преписка: 31.05.2017 г.

 • Документация

  Приложение 10. Работен проект - Титулен списък ПТ Росенец

  Дата на публикуване: 31.05.2017 г.

 • Решение №5

  Дата на публикуване: 02.10.2017 г.

 • Протокол № 1 от работата на Комисията

  Дата на публикуване: 03.11.2017

 • Съобщение за отваряне на ценови предложения

  Дата на публикуване: 13.12.2017

 • Протокол № 2 от работата на комисията

  Дата на публикуване: 19.12.2017г.

 • Протокол № 3 от работата на комисията

  Дата на публикуване: 19.12.2017г.

 • Протокол № 4 от работата на комисията

  Дата на публикуване: 19.12.2017г.

 • Доклад от работата на комисията

  Дата на публикуване: 19.12.2017г.

 • Решение №7/19.12.2017 за избор на изпълнител

  Дата на публикуване: 19.12.2017г.

 • Обявление за възложена поръчка

  Дата на публикуване: 31.01.2018г.

 • Сключен договор А201700582

  Дата на публикуване: 31.01.2018г.

 • Становище от АОП

  Дата на публикуване: 20.05.2019г.

00926-2016-0001 Процедура на договаряне без обявление за „Преработване на Генералния план на ПТ „Росенец“ и на разработените през 2012 г. работни проекти за осигуряване на промишлената безопасност при експлоатацията на Пирс 2“

 • 00926-2016-0001 Документи

00926-2015-0001 Открита процедура по ЗОП: „Рекултивация на лагуните на Пристанищен терминал ПТ „Росенец“ и засаждане на тръстика“, обект от Програмата за отстраняване на минали екологични щети, изпълнявана от „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД.

 • 00926-2015-0001 Документи (част 1)
 • 00926-2015-0001 Документи (част 2)
 • 00926-2015-0001 Документи (част 3)

Разработване на работни проекти за привеждане на Пирсове 1 и 3 на Пристанищен терминал „Росенец“ към нормативните изисквания и добрите европейски практики.

 • Документи - Разработване на работни проекти за привеждане на Пирсове 1 и 3 на Пристанищен терминал „Росенец“

00926-2014-0006 Открита процедура по ЗОП: Вземане на проби и изпитване на компоненти на околната среда на обекти от Програмата за отстраняване на минали екологични щети, изпълнявана от „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД.

 • Документи - Вземане на проби и изпитване на компоненти на околната среда на обекти от Програмата за отстраняване на минали екологични щети