„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД

Екология

ЛУКОЙЛ-Нефтохим Бургас_экология_стартовая_заглушка.jpg

В съответствие с политиката си в областта на околната среда „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД инвестира в най-добрите съвременни технологии, вследствие на което се намаля замърсяването на околната среда.

За осигуряването на екологичната безопасност в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД се прилагат най-добрите налични техники, които позволяват да се преработва сероводород, да се намалят опасните емисии в атмосферата и водата, и безопасно да се преработват екологичните отпадъци.

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД извършва модернизация на съществуващите и строителство на нови обекти за подобряване състоянието на околната среда в региона: нова инсталация „Газова сяра — 4", системи за почистване на димни газове на пещи, нов котел-утилизатор и филтрираща система.

Инсталацията „Газова сяра — 4" е предназначена за преработване на сероводород, който се образува при термокаталитичните процеси за облагородяване на нефтени фракции.

Съоръжението се използва както за новите инсталации в комплекс за преработка на тежките остатъци, така и за действащите обекти в дружеството.

Капацитетът на инсталацията е 300 тона/ден гранулирана сяра, а степента на извличане на сярата не е по-малко от 99,8%.

На инсталацията за каталитичен крекинг е изграден нов котел-утилизатор П-401 и е монтирана филтрираща система на фирма DAHLMANN.

Системата е ново поколение на технологията в областта на преработване на нефт и изграждането ѝ е едно от първите приложения в Европейския съюз. 

В дружеството са изградени системи за очистване на димни газове на пещи F-101 и F-2101, на фирма Hamon. Системите за пречистване съдържат DeNOx-възли за пречистване от азотни оксиди, електрофилтри, DeSOx-възли за пречистване от серни оксиди и напълно отговарят на съвремените изисквания в областта на енергийната ефективност, използване на реагентите и производителността.

С въвеждането в експлоатация на системите за пречистване е намалена годишната емисия на пещите с около 210 тона на SOx, 90 тона на NOx и 70 тона прах.

Съгласно изискванията на т. 7.4.3 „Външен обмен на информация“ по международен стандарт ISO 14001 „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД взе решение за публично оповестяване на информация за своите съществени аспекти на околната среда.

Аспекти на околната среда

Мерки по управление на аспектите

Емисии в атмосферата на замърсяващи вещества от стационарни източници

Намаляване на емисиите

Осигуряване на производствен контрол над емисиите на замърсяващи вещества при източниците и на атмосферния въздух в зоната на влияние

Заустване на отпадни води във водни обекти

Осигуряване на заустване на пречистени отпадни води

Осигуряване на производствен контрол над качеството на заустваните отпадни води и състоянието на водните обекти в зоната на влияние

Водопотребление

Намаляване на потреблението на прясна вода

Въвеждане на нови и/или реконструкция на действащи обекти за оборотно и повторно водоснабдяване

Осигуряване на контрол над потреблението на прясна вода

Управление на производствените отпадъци

Утилизация на нефтосъдържащите отпадъци

Утилизация на отпадъците от пречистване на отпадните води

Строителство на обекти за депониране на отпадъци

Въвеждане на инсталации за утилизация на отпадъците

Ликвидация на „старите екологични щети"

Осигуряване на производствен контрол над състоянието и влиянието на компонентите на околната среда на обектите за депониране на отпадъци

Наличие на нарушени и замърсени почви

Осигуряване на производствен контрол над състоянието на почвите

Замърсяване на околната среда в резултат на неизправности на тръбопроводи

Инхибиторна защита на тръбопроводите

Диагностика на тръбопроводите

Капитален ремонт и реконструкция на физически износени участъци от тръбопроводи

Нанасяне на щети на водни биоресурси

Осигуряване на контрол над състоянието и разнообразието на водните биоресурси

Легитимност на дейността в областта на опазване на околната среда

Своевременна актуализация на разрешителната документация

Обучение на ръководителите и специалистите по въпросите на опазване на околната среда, в това число по управление на отпадъците.