"ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД
"ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД

За Проекта

Проект LIFE20 ENV/BG/001042 - LIFE WATEROIL цели да демонстрира устойчив подход към пречистването на водите в отрасли с високо потребление на вода. Реализацията на проекта ще намали емисиите на замърсители и ще подобри екологичните условия на водния басейн „Мандра-Пода“ чрез експлоатацията на алтернативни водни ресурси и прилагане на по-ефективна технология за пречистване на отпадни води. Допълнително, Проектът цели да покаже ефективност в използването на природни ресурси чрез заместване на консумацията на свежа вода от езеро Мандра с повторно използване на пречистени отпадни води.

Конкретните цели на Проекта включват:

  • Внедряване и оптимизация на иновационна интегрирана концепция за алтернативно водоснабдяване, свързано с процеса на обезсоляване на суровия нефт, посредством осигуряване на условия за рециркулация и повторно използване на пречистени промишлени води;
  • Оптимизация и доказване на ефективността на нов процес на пречистване на отпадни води на база (i) използване на ензимно-микробиологични биоактиватори, разлагащи и неутрализиращи съединения като сероводород, меркаптани, разтворени въглеводороди, както и (ii) осигуряване на затворена система за пренос на сулфид-съдържащи отпадни води чрез изграждане на тръбопровод, който да замести съществуващата нехерметична схема;

  • Осигуряване на по-добро насищане с кислород и по-ефективно разграждане на замърсителите в биологичното стъпало на пречиствателната станция, чрез реконструкция на системата за аерация; и

  • Насърчаване на тиражирането на проектното решение и прилагането му в други рафинерии и други отрасли, такива като: производството на целулоза, химическата промишленост и преработката на отпадъци.

Проектът подкрепя изпълнението на Рамковата директива за водите в пилотната локация и ще предостави препоръки за третия цикъл на националните доклади по Директивата и за изготвянето на планове за управление на речните басейни в България. Освен това той ще допринесе за допълване на Референтния документ на ЕС относно най-добри налични техники при рафинирането на нефт и природен газ, както и за изпълнението на Стратегията по биоразнообразие 2030, Директивата за птиците и Директивата за местообитанията.

Цялостното изпълнение на Проекта ще доведе до множество икономии и ползи в сравнение със съществуващия процес на пречистване:

  • Значителни икономии на прясна вода, ограничаване на влиянието върху защитената територия, и съществено намаляване на емисиите в атмосферата, почвите и водите. Новото пречиствателно съоръжение ще позволи икономия от около 420 000 m3 вода годишно, 8 400 МВт електроенергия годишно и 400 тона горивен газ, при съкращаване на емисиите на въглероден диоксид с 1 200 тона годишно);

  • Оптимизацията на схемата за кисели технологични кондензати, заедно с намаленото съдържание на сероводород и амоняк в подаваната вода с над 90% ще доведе до намаление на емисиите на замърсители с 9 кг/ч (75,1 тона/година);

  • Създаване на стойност, осигуряване на устойчив растеж и повишаване на конкурентоспособността на дружеството чрез утилизацията на горещия поток пречистена промишлена (стрипирана) вода, водеща до снижаване на производствените разходи поради: повишена ефективност на биологично активните реагенти, разграждане на емулсията и увеличена безопасност на последващите процеси на дестилация; подобрено дрениране; контрол на качеството на водата; подобрено качество на обезсоления суров нефт в съответствие с очакваното минимизиране на използвания неутрализатор – натриева основа; увеличена надеждност на преработката на всички видове нефт; намалено потребление на горивен газ в пещите, поради по-високата температура на нефта; и

По-благоприятни и безопасни условия на труд на персонала, създаване на работни места и възможности за непрекъснато обучение (тренинги, семинари и международен обмен на опит), както и подобряване на условията на живот на местната общност.

Проектът LIFE WATEROIL е получил финансиране от програма LIFE на Европейския съюз.