„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД

Информация, задължителна за публикуване

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД публикува информация за финансовите си резултати, обработване и защита на личните данни, опазване на околната среда, представляваща обществен интерес, в съответствие със законите на Република България и Европейското законодателство.

С Р Е Ш Е Н И Е № БП-Ц-8 от 19.07.2018 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ, утвърждава, считано от 01.08.2018 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 г.

 • Цени на ВиК услуги
 • Политика за защита на лични данни на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД

 • Политика за охранително видеонаблюдение в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“АД

 • Кодекс за корпоративно управление 2017

 • Декларация за корпоративно управление

 • Междинен финансов отчет - H1'2016

 • Междинен финансов отчет - H1'2017

 • Междинен финансов отчет - H1'2018

 • Междинен доклад за дейността - H1'2016

 • Междинен доклад за дейността - H1'2017

 • Междинен доклад за дейността - H1'2018

 • Декларация по чл. 100о, ал. (4), т.3 от ЗППЦК - H1'2016

 • Декларация по чл. 100о, ал. (4), т. 3 от ЗППЦК - H1'2017

 • Декларация по чл. 100о, ал. (4), т. 3, буква „а“ от ЗППЦК - H1'2018

 • Декларация по чл. 100о, ал. (4), т. 3, буква „б“ от ЗППЦК - H1'2018

 • Уведомление за финансово състояние - Q3'2016

 • Уведомление за финансово състояние - Q4'2016

 • Уведомление за финансово състояние – Q1'2017

 • Уведомление за финансово състояние - Q3'2017

 • Уведомление за финансово състояние – Q4'2017

 • Междинен доклад за дейността - H1'2019
 • ДЕКЛАРАЦИЯ чл 100о, ал4, т3 б а ЗППЦК
 • ДЕКЛАРАЦИЯ чл.100о, ал4, т.3, б. б ЗППЦК
 • Комплексно разрешително № КР-6-Н2/2015, актуализирано с Решение № 6-Н2-ИО-А1/2018г. за експлоатацията на нови и на действащи инсталации и съоръжения в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД

 • Информация за планирани мерки по безопасност и поведение, както и действия при аварии на обектите в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД - актуализирана м.10.2019

 • Информация относно възможността за възникване на „ефекта на домино" (за характера и степента на опасност от възникване на голяма авария в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД)

 • Екологичен информационен лист за запознаване с охранителните режими на защитените зони/територии, на които е разположен пристанищен терминал „Росенец", „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД

 • Информация за планираните мерки за безопасност и начини на действие в случай на голяма авария за обект: ПТ „Росенец“ на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД - актуализирана м.10.2019

 • ОБЯВА

 • Инженеринг, доставка на оборудване и строителство (ЕРС) за реконструкция на инсталация Каталитичен крекинг в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД“