„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД

Информация, задължителна за публикуване

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД публикува информация за финансовите си резултати, обработване и защита на личните данни, опазване на околната среда, представляваща обществен интерес, както и друга информация, в съответствие със законите на Република България и Европейското законодателство.

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД в качеството си на лицензиран складодържател и в изпълнение на задължението си по чл. 65, ал. 11 във връзка с чл. 47, ал. 12 от ЗАДС, оповестява наличието на свободен складов капацитет за ползване от лица, които не са свързани с него по смисъла на §1, т.3 от допълнителните разпоредби на ДОПК

 • Съхранение на енергийни продукти

29.02.2024 г.

На основание чл.97, ал.4 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: Обект І.3 “Оползотворяване на натрупаните до момента на приватизацията 450 хил. m3 нефтени утайки с редукция на количествата, ликвидирани при изпълнение на мярка І.2”

 • Обява за обсъждане на доклад за ОВОС
 • Политика за защита на лични данни на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД

 • Политика за охранително видеонаблюдение в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД

В изпълнение на чл.12, ал.4 от Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), в сила от 04.05.2023 г., „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, задължено лице по чл.12, ал.1 от Закона, предоставя следната информация:

ЗЗЛПСПОИН се прилага за нарушения в областта на:

 • Обществените поръчки;

 • Финансовата сфера и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма;

 • Безопасност и съответствие на продуктите. Безопасност на транспорта;

 • Опазване на околната среда. Радиационна защита и ядрена безопасност;

 • Обществено здраве;

 • Защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни;

 • Сигурност на мрежите и информационните системи;

 • Мерките за предотвратяване и борба с измамите;

 • Свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали; вкл. конкуренция и държавни помощи;

 • Трансгранични данъчни схеми, с цел получаване на данъчно предимство, в противоречие на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;

 • Извършено престъпление от общ характер, за което лицето е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения;

 • Заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;

 • Трудовото законодателство.

Пълен текст на обхвата: Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

ЗЗЛПСПОИН не се прилага за сигнали за:

 • Обществени поръчки в областта на отбраната и националната сигурност;

 • Нарушения на защитата на класифицирана информация (държавна или служебна тайна, както и чуждестранна класифицирана информация);

 • Които съществува задължение по закон за опазване на професионална тайна;

 • Нарушения на поверителността на здравната информация (за здравословното състояние, физическото и психическото развитие на лицата, и всяка друга информация в медицинските рецепти, предписания, протоколи, удостоверения и в друга медицинска документация);

 • Нарушение тайната на съдебното съвещание; правилата на наказателното производство.

Вътрешни канали в "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД за подаване на писмени и устни сигнали за нарушения:

 • Централно деловодство (чрез входящо писмо)

 • Електронна поща dpo@neftochim.bg

 • Телефонен номер (+359) 5511 3410 (ДЛЗЛД)

 • Лична среща с ДЛЗЛД, по искане на сигнализиращото лице

Отговорно длъжностно лице, отговарящо за вътрешно разглеждане на подадени сигнали:

 • Длъжностното лице по защита на личните данни (ДЛЗЛД) в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“АД

Условия за вътрешно разглеждане на сигнали:

 • Защита на самоличността на сигнализиращото лице; задължения за поверителност

 • Срок за разглеждане – до 3 месеца след потвърждаване получаването на сигнала

 • Не се разглеждат анонимни сигнали и нарушения, извършени преди повече от две години

 • Административно-наказателна отговорност на лицата, които публично подават сигнали с невярна информация

 • Сигнализиращото лице има право на защита по ЗЗЛПСПОИН, при условие че:

- има основателна причина да счита, че информацията за сигнала е вярна и попада в обхвата на закона;

- сигналът е подаден при условията и реда на ЗЗЛПСПОИН.

С решение № Ц-29 от 22.12.2023 г. на КЕВР се утвърждават, считано от 01.01.2024 г., следните цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД.

 • Цени на ВиК услуги от 01.01.2024 г.
 • Цени на ВиК услуги - архив 2023
 • Цени на ВиК услуги - архив 2022
 • Цени на ВиК услуги - архив 2021

На основание чл.18 от Наредбата за регулиране цените ва водоснабдителните и канализационни услуги, „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“АД, уведомява своите потребители, че ще внесе в Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР) предложение за изменение на цените на ВиК услугите за регулаторния период 2022 – 2026 г.

Изменението на цените е във връзка с изготвения бизнес план за регулаторния период 2022- 2026 г.

Предложените за утвърждаване от КЕВР цени на ВиК услугите за първата година и за одобрение на цените за останалите години от регулаторния период, в лева (без ДДС) са както следва:

 Цени на ВиК услуги в лв./куб. м

 2022 г.

2023 г.

 2024 г.

2025 г.

2026 г.

Цена за услугата доставяне на вода с  непитейни качества

0,2230,2380,2560,2800,308

Цена на услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор

0,203

0,204

0,206

0,206

0,207


В съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба, заявлението за утвърждаване на цени за първата година и одобряване на цените за останалите години от регулаторния период, придружено с изискуемата документация, ще бъде внесено в КЕВР в законовия срок.

14.06.2024 г.

Актуална информация относно спирането на промишлена вода за консуматорите:

„Във връзка с извършването на ремонтни дейности по тръбопровода за промишлена вода Ф 1100 десен, захранващ консуматорите в района на ж.к. „Меден Рудник“ се налага преустановяване на водоподаването по тръбопровода за периода от 18.00 ч. на 10.06.2024 г. до 16.00 ч. на 14.06.2024 г.“

 • Архив 2023 г.

  24.10.2023 г.

  Актуална информация относно спирането на промишлена вода за консуматорите:

  "Във връзка с отстраняването на пропуск на тръбопровода за промишлена вода, захранващ консуматорите в районна на м. с. Върли Бряг, се налага преустановяване на водоподаването за периода от 14.00 ч. на 24.10.2023 г. до 16.00ч. на 27.10.2023 г."

  19.07.2023 г.

  Актуална информация относно спирането на промишлена вода за консуматорите:

  "Във връзка с отстраняването на пропуск на тръбопровода за промишлена вода, захранващ консуматорите в района на м. с. Върли Бряг се налага преустановяване на водоподаването за периода от 16.00ч. на 19.07.2023 г. до 16.00ч. на 20.07.2023 г."

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД публикува „Тарифа на цени за издаване и активиране на пропуски за достъп до територията“. Изпълнителят или неговият упълномощен представител (превозвач на стоката) заплаща всички такси за влизане на територията на Дружеството в съответствие с утвърдената Тарифа.

 • Тарифа на цени за издаване и активиране на пропуски за достъп до територията на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД

25.09.2023 г.

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и на чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка въздействието върху околната среда, „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД уведомява за инвестиционно предложение: „Строителство на нови нефтени резервоари 3 х 50 000 м3“.

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД уведомява за инвестиционно предложение: „Обект І.3 “Оползотворяване на натрупаните до момента на приватизацията 450 хил.м3 нефтени и други отпадъци с редукция на количествата, ликвидирани при изпълнение на мярка І.2” от Програмата за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация на „НЕФТОХИМ” АД – гр. Бургас“.

 • Кодекс за корпоративно управление 2017

 • Декларация за корпоративно управление

 • Междинен финансов отчет - H1'2016

 • Междинен финансов отчет - H1'2017

 • Междинен финансов отчет - H1'2018

 • Междинен доклад за дейността - H1'2016

 • Междинен доклад за дейността - H1'2017

 • Междинен доклад за дейността - H1'2018

 • Декларация по чл. 100о, ал. (4), т.3 от ЗППЦК - H1'2016

 • Декларация по чл. 100о, ал. (4), т. 3 от ЗППЦК - H1'2017

 • Декларация по чл. 100о, ал. (4), т. 3, буква „а“ от ЗППЦК - H1'2018

 • Декларация по чл. 100о, ал. (4), т. 3, буква „б“ от ЗППЦК - H1'2018

 • Уведомление за финансово състояние - Q3'2016

 • Уведомление за финансово състояние - Q4'2016

 • Уведомление за финансово състояние – Q1'2017

 • Уведомление за финансово състояние - Q3'2017

 • Уведомление за финансово състояние – Q4'2017

 • Междинен доклад за дейността - H1'2019
 • Декларация по чл. 100о, ал. (4), т. 3, буква „а“ от ЗППЦК - H1'2019

 • Декларация по чл. 100о, ал. (4), т. 3, буква „б“ от ЗППЦК - H1'2019

 • Междинен финансов отчет - H1'2019

 • Междинен финансов отчет - H1'2020

 • Междинен доклад за дейността - H1'2020

 • Декларация по чл. 100о, ал. (4), т. 3, буква „а“ от ЗППЦК - H1'2020

 • Декларация по чл. 100о, ал. (4), т. 3, буква „б“ от ЗППЦК - H1'2020

 • Междинен доклад за дейността - H1'2021

 • Междинен финансов отчет - H1'2021

 • Междинен доклад за дейността - H1'2022

 • Междинен финансов отчет - H1'2022

 • Междинен доклад за дейността - H1'2023

 • Междинен финансов отчет - H1'2023

 • Шестмесечни справки по образец и пояснителни бележки 30.06.2023