„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД

Информация, задължителна за публикуване

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД публикува информация за финансовите си резултати, обработване и защита на личните данни, опазване на околната среда, представляваща обществен интерес, както и друга информация, в съответствие със законите на Република България и Европейското законодателство.

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД в качеството си на лицензиран складодържател и в изпълнение на задължението си по чл. 65, ал. 11 във връзка с чл. 47, ал. 12 от ЗАДС, оповестява наличието на свободен складов капацитет за ползване от лица, които не са свързани с него по смисъла на §1, т.3 от допълнителните разпоредби на ДОПК

 • Съхранение на енергийни продукти
 • Политика за защита на лични данни на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД

 • Политика за охранително видеонаблюдение в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД

В изпълнение на чл.12, ал.4 от Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), в сила от 04.05.2023 г., „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, задължено лице по чл.12, ал.1 от Закона, предоставя следната информация:

ЗЗЛПСПОИН се прилага за нарушения в областта на:

 • Обществените поръчки;

 • Финансовата сфера и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма;

 • Безопасност и съответствие на продуктите. Безопасност на транспорта;

 • Опазване на околната среда. Радиационна защита и ядрена безопасност;

 • Обществено здраве;

 • Защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни;

 • Сигурност на мрежите и информационните системи;

 • Мерките за предотвратяване и борба с измамите;

 • Свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали; вкл. конкуренция и държавни помощи;

 • Трансгранични данъчни схеми, с цел получаване на данъчно предимство, в противоречие на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;

 • Извършено престъпление от общ характер, за което лицето е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения;

 • Заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;

 • Трудовото законодателство.

Пълен текст на обхвата: Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

ЗЗЛПСПОИН не се прилага за сигнали за:

 • Обществени поръчки в областта на отбраната и националната сигурност;

 • Нарушения на защитата на класифицирана информация (държавна или служебна тайна, както и чуждестранна класифицирана информация);

 • Които съществува задължение по закон за опазване на професионална тайна;

 • Нарушения на поверителността на здравната информация (за здравословното състояние, физическото и психическото развитие на лицата, и всяка друга информация в медицинските рецепти, предписания, протоколи, удостоверения и в друга медицинска документация);

 • Нарушение тайната на съдебното съвещание; правилата на наказателното производство.

Вътрешни канали в "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД за подаване на писмени и устни сигнали за нарушения:

 • Централно деловодство (чрез входящо писмо)

 • Електронна поща dpo@neftochim.bg

 • Телефонен номер (+359) 5511 3410 (ДЛЗЛД)

 • Лична среща с ДЛЗЛД, по искане на сигнализиращото лице

Отговорно длъжностно лице, отговарящо за вътрешно разглеждане на подадени сигнали:

 • Длъжностното лице по защита на личните данни (ДЛЗЛД) в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“АД

Условия за вътрешно разглеждане на сигнали:

 • Защита на самоличността на сигнализиращото лице; задължения за поверителност

 • Срок за разглеждане – до 3 месеца след потвърждаване получаването на сигнала

 • Не се разглеждат анонимни сигнали и нарушения, извършени преди повече от две години

 • Административно-наказателна отговорност на лицата, които публично подават сигнали с невярна информация

 • Сигнализиращото лице има право на защита по ЗЗЛПСПОИН, при условие че:

- има основателна причина да счита, че информацията за сигнала е вярна и попада в обхвата на закона;

- сигналът е подаден при условията и реда на ЗЗЛПСПОИН.

С решение № Ц-32 от 30.12.2022 г. на КЕВР се утвърждават, считано от 01.01.2023 г., следните цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД.

 • Цени на ВиК услуги от 01.01.2023 г.
 • Цени на ВиК услуги - архив 2022
 • Цени на ВиК услуги - архив 2021

На основание чл.18 от Наредбата за регулиране цените ва водоснабдителните и канализационни услуги, „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“АД, уведомява своите потребители, че ще внесе в Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР) предложение за изменение на цените на ВиК услугите за регулаторния период 2022 – 2026 г.

Изменението на цените е във връзка с изготвения бизнес план за регулаторния период 2022- 2026 г.

Предложените за утвърждаване от КЕВР цени на ВиК услугите за първата година и за одобрение на цените за останалите години от регулаторния период, в лева (без ДДС) са както следва:

 Цени на ВиК услуги в лв./куб. м

 2022 г.

2023 г.

 2024 г.

2025 г.

2026 г.

Цена за услугата доставяне на вода с  непитейни качества

0,2230,2380,2560,2800,308

Цена на услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор

0,203

0,204

0,206

0,206

0,207


В съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба, заявлението за утвърждаване на цени за първата година и одобряване на цените за останалите години от регулаторния период, придружено с изискуемата документация, ще бъде внесено в КЕВР в законовия срок.

19.07.2023 г.

Актуална информация относно спирането на промишлена вода за консуматорите:

"Във връзка с отстраняването на пропуск на тръбопровода за промишлена вода, захранващ консуматорите в района на м. с. Върли Бряг се налага преустановяване на водоподаването за периода от 16.00ч. на 19.07.2023 г. до 16.00ч. на 20.07.2023 г."

25.09.2023 г.

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и на чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка въздействието върху околната среда, „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД уведомява за инвестиционно предложение: „Строителство на нови нефтени резервоари 3 х 50 000 м3“.

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД уведомява за инвестиционно предложение: „Обект І.3 “Оползотворяване на натрупаните до момента на приватизацията 450 хил.м3 нефтени и други отпадъци с редукция на количествата, ликвидирани при изпълнение на мярка І.2” от Програмата за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация на „НЕФТОХИМ” АД – гр. Бургас“.

 • Кодекс за корпоративно управление 2017

 • Декларация за корпоративно управление

 • Междинен финансов отчет - H1'2016

 • Междинен финансов отчет - H1'2017

 • Междинен финансов отчет - H1'2018

 • Междинен доклад за дейността - H1'2016

 • Междинен доклад за дейността - H1'2017

 • Междинен доклад за дейността - H1'2018

 • Декларация по чл. 100о, ал. (4), т.3 от ЗППЦК - H1'2016

 • Декларация по чл. 100о, ал. (4), т. 3 от ЗППЦК - H1'2017

 • Декларация по чл. 100о, ал. (4), т. 3, буква „а“ от ЗППЦК - H1'2018

 • Декларация по чл. 100о, ал. (4), т. 3, буква „б“ от ЗППЦК - H1'2018

 • Уведомление за финансово състояние - Q3'2016

 • Уведомление за финансово състояние - Q4'2016

 • Уведомление за финансово състояние – Q1'2017

 • Уведомление за финансово състояние - Q3'2017

 • Уведомление за финансово състояние – Q4'2017

 • Междинен доклад за дейността - H1'2019
 • Декларация по чл. 100о, ал. (4), т. 3, буква „а“ от ЗППЦК - H1'2019

 • Декларация по чл. 100о, ал. (4), т. 3, буква „б“ от ЗППЦК - H1'2019

 • Междинен финансов отчет - H1'2019

 • Междинен финансов отчет - H1'2020

 • Междинен доклад за дейността - H1'2020

 • Декларация по чл. 100о, ал. (4), т. 3, буква „а“ от ЗППЦК - H1'2020

 • Декларация по чл. 100о, ал. (4), т. 3, буква „б“ от ЗППЦК - H1'2020

 • Междинен доклад за дейността - H1'2021

 • Междинен финансов отчет - H1'2021

 • Междинен доклад за дейността - H1'2022

 • Междинен финансов отчет - H1'2022

 • Междинен доклад за дейността - H1'2023

 • Междинен финансов отчет - H1'2023

 • Шестмесечни справки по образец и пояснителни бележки 30.06.2023

 • Комплексно разрешително № КР-6-Н2/2015, актуализирано с Решение № 6-Н2-ИО-А1/2018г. за експлоатацията на нови и на действащи инсталации и съоръжения в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД

 • Информация за планирани мерки по безопасност и поведение, както и действия при аварии на обектите в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД - актуализирана м. 06.2023

 • Информация относно възможността за възникване на „ефекта на домино" (за характера и степента на опасност от възникване на голяма авария в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД)

 • Екологичен информационен лист за запознаване с охранителните режими на защитените зони/територии, на които е разположен пристанищен терминал „Росенец", „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД

 • Информация за планираните мерки за безопасност и начини на действие в случай на голяма авария за обект: ПТ „Росенец“ на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД - актуализирана м. 06.2023