„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД

Информация, задължителна за публикуване

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД публикува информация за финансовите си резултати, обработване и защита на личните данни, опазване на околната среда, представляваща обществен интерес, както и друга информация, в съответствие със законите на Република България и Европейското законодателство.

В изпълнение на изискванията на чл. 4, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за осигурен обществен достъп до информация за инвестиционно предложение: „LIFE20 ENV/BG/001042“, включващо съоръжения за третиране, пречистване и транспорт на отпадъчни водни потоци. Документацията е достъпна за преглед в периода от 14.04.2022 г. до 27.04.2022 г. Писмени становища, мнения, запитвания, възражения се приемат на посочените в информацията адрес и имейл.

 • У В Е Д О М Л Е Н И Е за ИП-LIFE 20

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД в качеството си на лицензиран складодържател и в изпълнение на задължението си по чл. 65, ал. 11 във връзка с чл. 47, ал. 12 от ЗАДС, оповестява наличието на свободен складов капацитет за ползване от лица, които не са свързани с него по смисъла на §1, т.3 от допълнителните разпоредби на ДОПК

 • Съхранение на енергийни продукти

С решение Ц-46 от 30.12.2020 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) се утвърждават, считано от 01.01.2021 г., следните цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД.

 • Цени свежа вода
 • Политика за защита на лични данни на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД

 • Политика за охранително видеонаблюдение в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД

 • Кодекс за корпоративно управление 2017

 • Декларация за корпоративно управление

 • Междинен финансов отчет - H1'2016

 • Междинен финансов отчет - H1'2017

 • Междинен финансов отчет - H1'2018

 • Междинен доклад за дейността - H1'2016

 • Междинен доклад за дейността - H1'2017

 • Междинен доклад за дейността - H1'2018

 • Декларация по чл. 100о, ал. (4), т.3 от ЗППЦК - H1'2016

 • Декларация по чл. 100о, ал. (4), т. 3 от ЗППЦК - H1'2017

 • Декларация по чл. 100о, ал. (4), т. 3, буква „а“ от ЗППЦК - H1'2018

 • Декларация по чл. 100о, ал. (4), т. 3, буква „б“ от ЗППЦК - H1'2018

 • Уведомление за финансово състояние - Q3'2016

 • Уведомление за финансово състояние - Q4'2016

 • Уведомление за финансово състояние – Q1'2017

 • Уведомление за финансово състояние - Q3'2017

 • Уведомление за финансово състояние – Q4'2017

 • Междинен доклад за дейността - H1'2019
 • Декларация по чл. 100о, ал. (4), т. 3, буква „а“ от ЗППЦК - H1'2019

 • Декларация по чл. 100о, ал. (4), т. 3, буква „б“ от ЗППЦК - H1'2019

 • Междинен финансов отчет - H1'2019

 • Междинен финансов отчет - H1'2020

 • Междинен доклад за дейността - H1'2020

 • Декларация по чл. 100о, ал. (4), т. 3, буква „а“ от ЗППЦК - H1'2020

 • Декларация по чл. 100о, ал. (4), т. 3, буква „б“ от ЗППЦК - H1'2020

 • Комплексно разрешително № КР-6-Н2/2015, актуализирано с Решение № 6-Н2-ИО-А1/2018г. за експлоатацията на нови и на действащи инсталации и съоръжения в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД

 • Информация за планирани мерки по безопасност и поведение, както и действия при аварии на обектите в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД - актуализирана м.10.2019

 • Информация относно възможността за възникване на „ефекта на домино" (за характера и степента на опасност от възникване на голяма авария в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД)

 • Екологичен информационен лист за запознаване с охранителните режими на защитените зони/територии, на които е разположен пристанищен терминал „Росенец", „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД

 • Информация за планираните мерки за безопасност и начини на действие в случай на голяма авария за обект: ПТ „Росенец“ на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД - актуализирана м.10.2019