„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД

Факти

Въз основа на анализите на над 5 000 вида нефт от цялото земно кълбо е установено, че свойствата им варират в толкова широки граници, че някои от тях дори не се разтварят един в друг.

Това води до много сериозни проблеми при преработката.
С това, какви са етапите в процеса по осигуряване на алтернативни доставки на нефт и какво е необходимо за постигане на оптимален резултат, ви запознава проф. дтн инж. Дичо Стратиев, автор на приложения анализ.

  • Химия и Технология на нефта

Химия и Технология на нефта (Д.Стратиев)

Във връзка с темата за дължимите от "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД данъци към българския фиск, прилагаме Удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от ТД СОФИЯ-ГДО на Националната агенция за приходите от 27 октомври 2023 г.

Удостоверение за наличие или липса на задължения

Във връзка с постоянните дискусии в публичното пространство на тема качествените разлики между нефтовете Brent и Urals, „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ обръща внимание върху следните факти.

За еталонните сортове нефт

Brent е еталонна марка, носеща името на едноименно находище в Шотландия, което към момента е почти напълно изчерпано. Сега с това име се обозначава смес от няколко сорта леки малосернисти нефтове, добивани в Северно море. Тя служи за борсов маркер на европейския пазар, спрямо който другите сортове нефтове се продават или с дисконт, или с премия. В Северна Америка, Азия и други извъневропейски пазари се търгуват други еталонни сортове, спрямо които нефтовете се реализират с премия или с дисконт. Думата „еталон“ в дадения случай означава „образец за сравнение“, а не „идеален сорт“.

За нефта Urals и крайните продукти от нефтопреработката

Urals е сорт нефт, представляващ смес от тежки и среднотежки сернисти нефтове, добивани от находищата в Урал и Западен Сибир в Русия. Заради по-ниския му потенциал на извличане на светли нефтопродукти, за да се получи същата кошница готова продукция в сравнение с Brent, са нужни по-сложни висококонверсионни технологии и процеси. Поради това, цената на Urals е с известен дисконт, който исторически се е наложил на пазара. Трябва обаче да се отбележи, че периодично на пазара са възниквали ситуации, при които Urals се е продавал с премия спрямо Brent, заради високото търсене от рафинериите, ориентирани към преработка на тежки нефтове.

Важното е, че светлите нефтопродукти, произвеждани в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“, както и в другите европейски рафинерии, независимо каква суровина използват и чия собственост са, отговарят на едни и същи европейски стандарти за качество - EN 228 за автомобилни бензини и EN 590 за дизелови горива.

На етап краен продукт няма никаква разлика в качеството, независимо от каква суровина е произведен.

За преработката на Urals в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“
От създаването си преди 60 години, Нефтохим е ориентиран към работа с нефт тип Urals, тъй като именно този тип нефт, с неговия химичен състав, физикохимични свойства и дестилационни характеристики е бил взет за база при проектирането и строителството на технологичните инсталации в рафинерията. Ето защо Нефтохим може да работи или с Urals, или със смес от различни други нефтове, чийто микс позволява да се постигне нефтена суровина със състав, свойства и характеристики, достатъчно близки до тези на Urals.

За технологичното развитие на предприятието и инвестициите

В резултат от направените значителни инвестиции, „ЛУКОЙЛ-Нефтохим Бургас“ днес е сред лидерите в Европа. Индексът на технологична сложност на производство (Nelson index) на рафинерията е повишен от 8,9 през 2012 г. до 13,0 през 2020 г. – съществено над средния показател за Централна и Южна Европа. Всяка партида горива се сертифицира от швейцарската фирма SGS, преди да бъде отправена към купувачите. Продукцията на ЛНБ се счита за една от най-висококачествените и е силно търсена на европейските и световни пазари. Българското общество може да се гордее с това, че именно в България се произвеждат висококачествени горива по най-модерни технологии.