"ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД
"ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД

Новини и публикации

Участниците обсъдиха потенциала за прилагане на проектните решения в други отрасли.

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД проведе Кръгла маса, посветена на реализацията на Проект LIFE20 ENV/BG/001042 LIFE WATEROIL и възможностите за трансфер на използваните технологии и най-добри практики към други сектори на икономиката. В дискусията взеха участие представители на бизнеса, държавната и местната администрация, научните среди, еколози и журналисти.

Реализацията на Проекта LIFE WATEROIL цели да намали потреблението на вода от рафинерията, чрез усъвършенстване на пречиствателните съоръжения на завода и използване на специално разработени безопасни биоактиватори.

Участниците в Кръглата маса обсъдиха потенциала за трансфер на технологиите, задействани в Проекта LIFE WATEROIL, който може да бъде реализиран в редица сектори, където в процеса на производство се генерират сулфид-съдържащи потоци отпадни води, в това число в целулозната промишленост, цветна и черна металургия, градски и общински пречиствателни станции.

Използваните при реализацията на Проекта практики и методологии за оценка на въздействието върху околната среда в бъдеще могат да станат основа за нова нормативна база в тази област.

За справка:

Проект LIFE20 ENV/BG/001042 LIFE WATEROIL получи частично финансиране от Европейския съюз по програмата LIFE, като инициатива, подобряваща качеството на околната среда. Бенефициенти по Проекта са: „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, – координиращ бенефициент, и асоциирани бенефициенти: Община Бургас, Техническия факултет на университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и Eurovix SPA, Италия – водеща компания в областта на приложните биотехнологии.

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД пристъпва към реализацията на проект по изграждането на съвременна система за събиране и отвеждане на отпадните води LIFE WATEROIL. Представянето на проекта пред обществеността бе организирано в онлайн формат.

Проектът предвижда повторно използване на водата в технологичния процес след пречистване в модернизираните пречиствателни съоръжения на предприятието. Това ще намали потреблението на свежа вода от язовир „Мандра“ с около 420 хил. м3 годишно, а емисиите на замърсители в атмосферния въздух ще се съкратят с около 75 тона годишно.

Дейностите по проекта включват разработване на методология за олфактометрия, предоставяща насоки за идентифициране и проактивни действия за предотвратяване на неприятни миризми. Технологията Eurovix за пречистване на технологични отпадни води в рафинерията „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД използва специфични биоактиватори, активни както при аеробни, така и при анаеробни условия. Освен това се прилага ензимно-базиран продукт, свързващ генериращи миризми съединения в нелетливо състояние.

Проектът LIFE WATEROIL получи частично финансиране от Европейския съюз по Програмата LIFE, като инициатива, подобряваща екологичната обстановка в региона.

Партньори в този екологичен проекта са Община Бургас, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и EUROVIX SPA – водеща италианска компания в областта на приложните биотехнологии).

С подкрепата на Община Бургас и Факултета по технически науки на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ ще бъде анализирана значимостта на параметрите, използвани за мониторинг на екологичната ефективност на целевите инсталации, оборудване, нива на емисиите и качеството на въздуха. Специално внимание ще се обърне на наблюдението на въздействието на новия процес върху защитената зона „Мандра-Пода".

 

За справка:

Следвайки мисията си да бъде отговорен производител на въглеводороди Компания „ЛУКОЙЛ“ активно работи за минимизиране въглеродния отпечатък на дейността си, участва в инициативи по опазване на биоразнообразието и екологични акции. „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД последователно провежда политиките на Компанията, като осигурява екологична безопасност на производството чрез прилагане на най-добрите достъпни технологии за ефективно и пестеливо използване на водните и енергийни ресурси.

  • Бюлетин № 1 - Юни 2022

  • Бюлетин № 2 - Ноември 2022

  • Бюлетин № 3 - Февруари 2023

  • Бюлетин № 4 - Юни 2023

  • Бюлетин № 5 - Юли 2023

  • Бюлетин № 6 - Ноември 2023

  • Бюлетин № 7 - Януари 2024

  • Бюлетин № 8 - Март 2024
  • Бюлетин № 9 - Май 2024
  • Бюлетин № 10 - Юни 2024

Проектът LIFE WATEROIL е получил финансиране от програма LIFE на Европейския съюз.