„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД

Новини

ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС СТАРТИРА НОВ ЕКОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ

{ 9.2.2022 г. 15:40:18 }

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД пристъпва към реализацията на проект LIFE WATEROIL. Представители на предприятието представиха проекта пред обществеността в рамките на Кръгла маса, организирана в онлайн формат.

Проектът включва мероприятия за намаляване на потреблението на вода от язовир „Мандра“ чрез утилизация на технологичния кондензат на инсталацията за хидрокрекинг на гудрона, и по замяна на системата за аерация в пречиствателните съоръжения на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД с по-ефективна. Това ще намали потреблението на електроенергия и горива в предприятието, като същевременно ще съкрати емисиите на СО2 в атмосферата с 1 000 тона/годишно. Дейностите по проекта включват и внедряване на технологията Eurovix за пречистване на отпадните води на рафинерията чрез използване на специфични биоактиватори.

Проектът LIFE WATEROIL получи частично финансиране от Европейския съюз по Програмата LIFE, като инициатива, подобряваща екологичната обстановка в региона.

Партньори в този проект са Община Бургас, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и EUROVIX SPA – водеща италианска компания в областта на приложните биотехнологии. С подкрепата на Община Бургас и Факултета по технически науки на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ ще бъде проведен мониторинг на екологичната ефективност на новите инсталации, ще се направи оценка на намаляване на нивата на емисии и повишаване на качеството на въздуха. Специално внимание ще се обърне на наблюдението на въздействието върху защитената зона „Мандра-Пода“.

Планирано е внедряване на най-добра практика за пречистване на отпадните води въз основа на резултатите, достигнати при внедряването на проекта, както и нова методология за идентифициране на източници на неприятни миризми на база действащия олфактометричен стандарт.

За справка:

Следвайки мисията си да бъде отговорен производител на въглеводороди Компания „ЛУКОЙЛ“ активно работи за минимизиране въглеродния отпечатък на дейността си, участва в инициативи по опазване на биоразнообразието и екологични акции. „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД последователно провежда политиките на Компанията, като осигурява екологична безопасност на производството чрез прилагане на най-добрите достъпни технологии за ефективно и пестеливо използване на водните и енергийни ресурси.

  • Новина във формат PDF

Това може да е интересно