„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД

Информационни листи за безопасност SDS REACH

Като производител и доставчик на химически продукти, „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД публикува Информационни листи за безопасност на химичните вещества (SDS) в съответствие с Регламента на Европейския съюз 1907/2006, Европейския Парламент и Съвета на Европа за регистрация, оценяване, разрешение и ограничение на химичните вещества (REACH). SDS съдържат информация за състава на веществата, мерки за безопасност и действия при възникване на аварии, транспортиране и т.н.