„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД

Екология

ЛУКОЙЛ-Нефтохим Бургас_экология_стартовая_заглушка.jpg

В съответствие с политиката си в областта на околната среда „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД инвестира в най-добрите съвременни технологии, вследствие на което се намаля замърсяването на околната среда.

За осигуряването на екологичната безопасност в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД се прилагат най-добрите налични техники, които позволяват да се преработва сероводород, да се намалят опасните емисии в атмосферата и водата, и безопасно да се преработват екологичните отпадъци.

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД извършва модернизация на съществуващите и строителство на нови обекти за подобряване състоянието на околната среда в региона: нова инсталация „Газова сяра — 4", системи за почистване на димни газове на пещи, нов котел-утилизатор и филтрираща система.

Инсталацията „Газова сяра — 4" е предназначена за преработване на сероводород, който се образува при термокаталитичните процеси за облагородяване на нефтени фракции.

Съоръжението се използва както за новите инсталации в комплекс за преработка на тежките остатъци, така и за действащите обекти в дружеството.

Капацитетът на инсталацията е 300 тона/ден гранулирана сяра, а степента на извличане на сярата не е по-малко от 99,8%.

На инсталацията за каталитичен крекинг е изграден нов котел-утилизатор П-401 и е монтирана филтрираща система на фирма DAHLMANN.

Системата е ново поколение на технологията в областта на преработване на нефт и изграждането ѝ е едно от първите приложения в Европейския съюз. 

В дружеството са изградени системи за очистване на димни газове на пещи F-101 и F-2101, на фирма Hamon. Системите за пречистване съдържат DeNOx-възли за пречистване от азотни оксиди, електрофилтри, DeSOx-възли за пречистване от серни оксиди и напълно отговарят на съвремените изисквания в областта на енергийната ефективност, използване на реагентите и производителността.

С въвеждането в експлоатация на системите за пречистване е намалена годишната емисия на пещите с около 210 тона на SOx, 90 тона на NOx и 70 тона прах.