„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД

Информация, задължителна за публикуване

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД публикува информация за финансовите си резултати, обработване и защита на личните данни, опазване на околната среда, представляваща обществен интерес, в съответствие със законите на Република България и Европейското законодателство.

 • Политика за защита на лични данни на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД

 • Кодекс за корпоративно управление 2017

 • Декларация за корпоративно управление

 • Междинен финансов отчет - H1'2016

 • Междинен финансов отчет - H1'2017

 • Междинен доклад за дейността - H1'2016

 • Междинен доклад за дейността - H1'2017

 • Декларация по чл 100о ал (4) т.3 от ЗППЦК - H1'2016

 • Уведомление за финансово състояние - Q3'2016

 • Уведомление за финансово състояние - Q4'2016

 • Уведомление за финансово състояние – Q1'2017

 • Комплексно разрешително № КР-6-Н2/2015 за експлоатацията на нови и на действащи инсталации и съоръжения в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД при определени условия, които гарантират съответствието на инсталацията с изискванията на Закона за опазване на околната среда

 • Информация за планирани мерки по безопасност и поведение, както и действия при аварии на обектите в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД

 • Информация относно възможността за възникване на „ефекта на домино" (за характера и степента на опасност от възникване на голяма авария в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД)

 • Екологичен информационен лист за запознаване с охранителните режими на защитените зони/територии, на които е разположен пристанищен терминал „Росенец", „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД

 • Информация за планираните мерки за безопасност и начини на действие в случай на голяма авария за обект: ПТ „Росенец“ на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“АД